pirmdiena, 2013. gada 18. marts

Foto stāsts. "Uguntiņa" / Photo story "The Fire".

Photographer - Anita Saka.
Model, story, design of costume - Sandra Sabīne.


Vēl tā ir kā maza, karsta oglīte. Vēl nedeg ... 
 She is small, burning coal still not fire yet...


... bet kad uzpūt elpu, tā parāda tev sārtu liesmu mēlīti
... but if you make a wind, she shows her ruby tongue.


Tā mostas no miega ... un tās sirds runā ar tevi...
She wakes up... and her heart talks to you...


jo tā jūt tavu iekšējo uguni ...
because she feels Fire inside you...


...tavas ilgas un kvēli...
...your longing and glow...


..tavas lūgšanas...
..your devotions ...... kā karodziņi vējā...
...as banners in the Wind ...

.
.. kā saulrieta atspīdums ūdenī...
...as sunset reflection in the Water ..

.
.. kā sarkana blāzma mākoņos...
...as scarlet faint light in the clouds ...


...un pati ugunīgā Saule...
...and as flaming Sun herself ...


...un tā nav tikai uguns, kurā tu veries...
 ...and she is not only Fire that you see...


...tā ir tavas dzīves liesma...
 ...it is flame of your Life ...


...kaislīga...
 ... passionate ...


...plandoša...
...waving....


...alku pilna...
 ...full of desire ...


...dziļa ...
 ...deep ...


...mūžīga...
...everlasting ...


...kā mīlestība...
...as Love...


...kura atradusi patvērumu ...
 ...that finds shelter...


...tevī... 
 ...inside you...