pirmdiena, 2021. gada 23. augusts

Personālizstāde "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds". Atklāšana. Jumpravas Kultūras nams. 21.08.21./Solo exhibition "Mountain Wind. Mountain Flower". Jumprava Culture House. 8/21/21

 Ar lielu prieku atceros lielisko, ilgi gaidīto svētku brīdi - izstādes atklāšanu Jumpravas Kultūras namā.

Paldies izstādes AKKA/LAA, palīgiem, mīļajiem viesiem, mākslas interesentiem un Kultūras nama darbiniekiem. Izstāde izvietota 2 telpās, un to veido 28 gleznas. 

Foto ieskats un video radīts, lai iemūžinātu šo īso svētku mirkli un dalītos ar mīļajiem tuviniekiem, draudzenēm, draugiem, kolēģiem un meitai, kuri nevarēja būt klātesoši.

Sūtu sirsnīgus sveicienus arī draugiem Tenerifē, Indijā un citur plašajā pasaulē. 

 Izstāde apskatāma darba dienās 10.00-15.00, līdz 30.09. Ja minētājā laikā iespējas nav, lūgums zvanīt Jumpravas Kultūras namam ( 25450061) un vienoties par apmeklējumu.

I remember with great pleasure the great, long-awaited moment - the opening of the exhibition at the Jumprava Culture House.

Thank you to the helpers of the exhibition, dear guests, art lovers and employees of the House of Culture. The exhibition is located in 2 rooms and consists of 28 paintings.

Photo insight and video created to capture this short holiday moment and share with loved ones, friends, colleagues and daughter who could not be present.

I would also like to extend my sincere greetings to friends in Tenerife, India and elsewhere in the world.

 The exhibition can be viewed on working days 10.00-15.00, until 30.09. If it is not possible within the mentioned time, please call Jumprava Culture House (25450061) and arrange a visit.
Kopā ar Jumpravas Kultūras nama direktori Zani Skrauču.

Together with the director of Jumprava Culture House Zane Skrauča.


Izstādes reizē ir arī Orākula kāršu izmēģināšana. Mums padomā nopietni jautājumi. Lai gan uzskatu, ka šīs kārtis ir spēle, mēs saņēmām pilnīgi nopietnas atbildes, kuras ļāva mums ielūkoties nākotnē.


There is also first try of Oracle cards at the time of the exhibition. We have serious questions. Although I believe that these cards are a game, we received completely serious answers that allowed us to look to the future.


Četratā pirmo reizi izspēlējām arī stāstnieku spēli. Šoreiz tā bija mazliet sadzīviska pasaka ar laimīgām beigām. 

For the first time, we also played a storytelling game. This time it was tale with a happy ending.Izstādes atklāšanas video. Stāstījums par dažām no izstādes gleznām.

Exhibition opening video. A story about some of the paintings in the exhibition.


otrdiena, 2021. gada 17. augusts

Personālizstāde "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds". Jumpravas Kultūras nams.16.08. - 30.09. 2021./ Solo exhibition "Mountain Wind. Mountain Flower". Jumprava Culture House.16.08. - 30.09. 2021.

Izstādi Jumpravas kultūras nama telpās var apskatīt darba dienās no 10.00 līdz 15.00, kā arī pasākumu norises laikos. Lai vienotos par citu izstādes apmeklējuma laiku, aicinām zvanīt 25450061 vai rakstīt knjumprava@lielvarde.lv.Atgādinām, ka apmeklējot izstādes jāievēro visi valstī esošie aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!

The exhibition can be viewed in the premises of Jumprava Culture House on working days from 10.00 to 15.00, as well as during the events. To agree on another time to visit the exhibition, please call 25450061 or write to knjumprava@lielvarde.lv.We remind you that when visiting the exhibitions, all current epidemiological regulations in the country must be observed!Par izstādi „Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”.

Gleznojumu cikls balstās uz literāra darba - leģendas par mīlestību „Kalnu Vējš, Kalnu Zieds” tekstu. Gleznu tapšanā atbalstu sniedza AKKA/LAA Autoru stipendija.

Mani vienmēr valdzinājusi mītiskā pasaules aina un apziņa, ka cilvēces garīgo pamatu veido vienots informācijas lauks. Nav svarīgi, kādus vārdus un valodu lietojam. Pamats ir kā zeme, uz kuras balstās mūsu kājas, kā ūdens, kuru dzeram.  Pirmais impulss bija ceļojums uz Indijas Himalajiem. Vēlāk nāca senās Šumeras iespaidi, kurus guvu no artefaktiem Berlīnes muzejā. Sāku rakstīt grāmatu 2012. gadā. Rakstīšanas laikā izdzīvoju gan laimes, gan dziļa izmisuma, krīzes, vilšanās un skumju brīžus. „Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”  bija mans glābiņš. Es nokļuvu un brīdi strādāju zemē, kura atgādināja grāmatas leģendu pasauli. Pabeidzu un ilustrēju manuskriptu 2021. gadā, pašlaik meklēju iespējas publikācijai.  

Gleznu sērija, līdzīgi kā savītie dievību un cilvēku mīlestības stāsti, norisinās mītiskā, tālā zemē, kura nogrimusi pagātnes okeānā kā neatrodamā Atlantīda. Kad rakstīju, man bija tikai nojausma, ka dzīvojam vienotā mītiskā telpā. Šodien varu teikt - meklējumi rakstos, ceļojumi un atradumi to ir apliecinājuši.

Vēja un Zieda mīlestības leģendā pāri debesu jumam un zemei guļ visuvarenais dievs Hiarta, no kura ausīm reiz izkāpa divas lielās pirmmātes – Ava Ūdens un Guns Uguns. Kas esam mēs - cilvēki? Leģenda teic, ka Ūdens radības, kuras nievājot savu īsto pirmmāti, pielūdz un godā neīsto – Uguni, kurai ir bīstama daba. Varbūt tajā slēpjas mūsu ciešanu sakne?  Leģendu virkne meklē atbildes uz šo un citiem jautājumiem.

Gleznu ciklu izveidoju kā spēles atklātnes, kuras var jaukt vietām un, uzdodot atbildi, izvilkt kādu no aizklātām atklātnēm. Var arī spēlēt pasaku stāstīšanas spēli, ieraugot uzgleznotajos tēlos to arhetipisko nozīmi.

Grāmatas radītajā pasaulē viss notiek, kā liktenis lēmis. Dzīvē mums aizvien ir sava izvēle. Jautājums ir par to, kurš sacer pasakas - mēs vai Liktenis? Man patīk to darīt pašai.


About the exhibition “Mountain Wind. Mountain Flower ”.

The cycle of paintings is based on the text of a literary work - the legend of love "Mountain Wind, Mountain Flower". The AKKA / LAA Author Scholarship supported the creation of the paintings.

I have always been fascinated by the mythical worldview and the awareness that the spiritual basis of humanity is formed by a single field of information. It doesn't matter what words and language we use. The foundation is like the land on which our feet rest, like the water we drink. The first impulse was a trip to the Indian Himalayas. Later came the impressions of ancient Sumer, which I gained from artifacts in the Berlin Museum. I started writing a book in 2012. As I wrote, I experienced moments of happiness and deep despair, crisis, frustration and sadness. "Mountain Wind. Mountain Flower ”was my salvation. I arrived and worked for a while in a land that reminded me of the world of book legends. I completed and illustrated the manuscript in 2021, I am currently looking for opportunities for publication.

The series of paintings, like the twisted love stories of deities and people, take place in a mythical, distant land that has sunk into the ocean of the past like the undiscovered Atlantis. When I wrote, I had only the impression that we were living in a single mythical space. Today I can say that searches of journeys, travels and finds have confirmed this.

In the legend of the love of Wind and Flower, the almighty god Hiarta lies across the sky and the earth, from whose ears two great first mothers once stepped out - Ava Water and Guns Fire. Who are we humans? Legend has it that Water creatures, who despise their true ancestor, worship and honor the false - Fire, which has a dangerous nature. Maybe that's the root of our suffering? A number of legends seek answers to this and other questions.

I created a cycle of paintings as game postcards, which can be mixed in places and, by giving an answer, pulled out one of the hidden postcards. You can also play a fairy tale game by seeing their archetypal meaning in the painted images.

In the world created by the book, everything happens as destiny decides. We still have a choice in life. The question is who writes the fairy tales - us or Fate? I like to do it myself.Atbalsta AKKA/LAA Autoru stipendija. 2020.
 

Vasaras plenēri 2021./ Summer plein airs 2021.

 Dārza plenērs. Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī.
Garden plein air. National Botanical Garden in Salaspils.

2022. gada rudenī Nacionālā botāniskā dārza tropu mājā ir ieplānota mana personālizstāde. 

In the autumn of 2022, my solo exhibition is planned in the tropical house of the National Botanical Garden.

Tulkošanas rezultātIn the autumn of 2022, my solo exhibition is planned in the tropical house of the National Botanical Garden.

 

Magnoliju ziedēšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī. Top darbs izstādei "Sieviešu Lietas". 2021. maijs./

Magnolia bloom in the National Botanical Garden in Salaspils. Painting for the exhibition "Women's Affairs". May 2021.


Magnoliju ziedēšana (Rokas lējuma papīrs/akvarelis, tuša, 55X75) 2021./

Magnolia flowering (handmade paper /watercolor, ink, 55X75)
Magoņu ziedēšana. (Rokas lējuma papīrs/akvarelis, tuša, 55X75) 2021./

Poppy flowering. (Handmade paper /watercolor, ink, 55X75) 2021.


( detaļa/ detail ) 

Šīs gleznas jau piedzīvojušas savu izstādīšanu mākslinieču grupas 4E izstādes "Sieviešu lietas" ietvaros.

These paintings have already experienced their exhibition within the exhibition "Women's Affairs" of the artist group 4E.

Plenērs "Ziedputekšņu jūra" Sanatorijā "Jaunķemeri".  03. - 09.06.2021. Jūrmalā.
Plein air "Pollen Sea" in Sanatorium "Jaunkemeri". 03. - 09.06.2021. In Jurmala.

Jūrmala ir viena no manām iemīļotajām pilsētām. Esmu tajā dzīvojusi un strādājusi. Šoreiz biju te grūtā un vienlaikus gaišā brīdī kopā ar meitu Ievu. Tas bija arī mūsu plenērs. Nosaucu to par "Ziedputekšņu jūru". Jūnija sākumā jūras piekraste ir pilna dzeltenu ziedputekšņu. Tie ir ūdenī, krastā, gaisā un mūsu gleznās.

Jurmala is one of my favorite cities. I have lived and worked there. This time I was here in a difficult and at the same time bright moment with my daughter Ieva. It was also our plein air. I call it the "Pollen Sea". In early June, the sea coast is full of yellow pollen. They are in the water, on the shore, in the air and in our paintings.

Tulkošana


Tulkošanas rezultātPlein air "Pollen Sea" in Sanatorium "Jaunkemeri". 03. - 09.06.2021. In Jurmala.


Sanatorija "Jaunķemeri"  Jūrmalā.

Sanatorium "Jaunķemeri" and plein air "Pollen Sea" 03. - 09.06.2021. In Jurmala.


Intensīvs rehabilitācijas kurss un gleznošana plenērā kopā ar meitu, kura arī ir māksliniece.
Intensive rehabilitation course and painting in a plein air with my daughter Ieva, who is also an artist.
Rehabilitācijas un plenēra noslēgumā veidojām improvizētu izstādi "Ziedputekšņu jūra" sanatorijas "Jaunķemeri" hallē. 09.06.2021.

At the end of the rehabilitation and plein air, we created an improvised exhibition "Pollen Sea" in the hall of the sanatorium "Jaunkemeri". 09.06.2021.
 

Plenērs Liepājā. 16.- 20.07. 2021.

Plein air in Liepaja. 16.- 20.07. 2021.

Liepājas apciemojums un Liepājas plenērs ir vasaras gaidītākais notikums. Arī šogad. 

A visit to Liepaja and the Liepaja Plein Air is the most anticipated event of the summer. Also this year."Ziemeļu jūra. Liepāja." ( audekls/eļļa, 30X40) 2021./"North Sea. Liepaja." (canvas / oil, 30X40) 2021./"Jūrmalciema jūra." ( Audekls/eļļa, 50X70) 2021./"Sea of Jurmalciems." (Canvas / Oil, 50X70) 2021.


Izstāde " Liepājas Marīna 2020." Galerijā "Ludviķis". 17.07. 2021. Plenēra dalībnieki 2020.

Plein air "Liepāja Marina 2020." exhibition in the gallery "Ludviķis". 17.07. 2021. Plein air participants 2020.
"Kaktu iela. Liepāja." ( Audekls/akrils, 40X30) 2020. 


Mākslinieču grupas "4 Elementi" 20 gadu jubilejas plenērs "Ar putniem". "Saulstaros", Krustpilī. 23.- 25.07.2021.
Artist group "4 Elementi" 20th anniversary plein air "With birds". "Saulstari" Krustpils. 23.- 25.07.2021.

"Amazone" (audekls/eļļa, 60X80) 2021./ "Amazone" (canvas / oil, 60X80) 2021.